Person Image

  Education

  • วท.บ.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2519
  • วท.ม.(ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2522

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของรัชนี

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของรัชนี 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 13
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 420498 ชื่อวิชา Special Problems,4 มิ.ย. 2007 - 28 ก.ย. 2007
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 420596 ชื่อวิชา Selected Topics in Physics,29 ต.ค. 2007 - 29 ก.พ. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001597 ชื่อวิชา Seminar,4 มิ.ย. 2007 - 15 ต.ค. 2007
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจำลองการกระเจิงอนุภาคนิวตรอนในตัวทำขนาน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001597 ชื่อวิชา Seminar,4 มิ.ย. 2007 - 15 ต.ค. 2007
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจำลองการกระเจิงอนุภาคนิวตรอนในตัวทำขนาน ปีงาบประมาณ 2552 แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 420599 ชื่อวิชา Thesis,3 มี.ค. 2008 - 18 มี.ค. 2010
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 420597 ชื่อวิชา Seminar,1 พ.ย. 2007 - 5 มี.ค. 2008
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาปริมาณเรดอน-222 ในบรรยากาศ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยRadon Detector7 (RAD7) (2553) แหล่งทุน :คณะวิทยาศาสตร์ มก.,1 เม.ย. 2010 - 15 มี.ค. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420598 ชื่อวิชา Special Problems,1 มิ.ย. 2009 - 2 ก.พ. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 420596 ชื่อวิชา Selected Topics in Physics,2 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001597 ชื่อวิชา Seminar,1 พ.ย. 2007 - 5 มี.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจำลองการกระเจิงอนุภาคนิวตรอนในตัวทำขนาน ปี 2552 แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของรัชนี 2 ปีล่าสุด

  Year Public 2
  1999 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การใช้ประโยชน์ :เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยของสารกัมมันตรังสีในธรรมชาติ ที่มีผลต่อสุขภาพของคนเรา,1 ธ.ค. 1999 - 28 ก.ย. 2010
  1992 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กองสุขภาพ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ การใช้ประโยชน์ :เพื่อเป็นข้อมูลของสารกัมมันตรังสีในบรรยากาศ ซึ่งตะกั่ว - 214 และบิสมัท - 214 ที่เป็นลูกหลานของก๊าซเรดอน-222 (สารกัมมันตรังสีธรรมชาติ ที่มีอยู่ถึง55เปอร์เซ็น ของสารกัมมันตรังสีทั้งหมด) จะอยู่ในรูปของอนุภาคที่เป็นประจุไฟฟ้าเกาะติดกับฝุ่นละอองในบรรยากาศ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดได้,1 ม.ค. 1992 - 28 ก.ย. 2010