Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2521
  • วท.ม.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของจันทร์จรัส

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของจันทร์จรัส 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 12
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 028472 ชื่อวิชา Soil & Water Conservation,6 ส.ค. 2007 - 6 ส.ค. 2007
  2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002497 ชื่อวิชา Seminar,8 มี.ค. 2005 - 8 มี.ค. 2005
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002498 ชื่อวิชา Special Problems,10 มี.ค. 2007 - 11 มี.ค. 2007
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009597 ชื่อวิชา Seminar,7 มี.ค. 2009 - 7 มี.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02028472 ชื่อวิชา Soil & Water Conservation,1 พ.ย. 2010 - 22 ก.พ. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02028497 ชื่อวิชา Seminar,12 มี.ค. 2011 - 14 มี.ค. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02028497 ชื่อวิชา Seminar,13 มี.ค. 2010 - 15 มี.ค. 2010
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 028472 ชื่อวิชา Soil & Water Conservation,22 ส.ค. 2007 - 22 ส.ค. 2007
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 009597 ชื่อวิชา Seminar,9 มี.ค. 2007 - 9 มี.ค. 2007
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 028472 ชื่อวิชา Soil & Water Conservation,22 ส.ค. 2007 - 22 ส.ค. 2007
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001597 ชื่อวิชา Seminar,7 มี.ค. 2008 - 7 มี.ค. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 028472 ชื่อวิชา Soil & Water Conservation,6 ส.ค. 2007 - 8 ส.ค. 2007

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของจันทร์จรัส 5 ปีล่าสุด

  Year Public 15
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 6-7 ธ.ค.2550,6 ธ.ค. 2007 - 7 ธ.ค. 2007
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 ,6 ธ.ค. 2007 - 6 ธ.ค. 2007
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ร่มกับ สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ และ ม.เกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานวิจัยในการสัมมนาวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง ดินและปุ๋ยในภาวะวิกฤติอาหารและพลังงาน 23-24 เม.ย.2552,23 เม.ย. 2009 - 24 เม.ย. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สมาคมดินและปุ๋ย การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ในรูปแบบโปสเตอร์ในงานประชุมปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่1,23 เม.ย. 2009 - 24 เม.ย. 2009
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Thai Society of Higher Education Institutes on Environment การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานภาคโปสเตอร์,22 มี.ค. 2011 - 25 มี.ค. 2011
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานภาคบรรยายในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน,9 ธ.ค. 2011 - 9 ธ.ค. 2011
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Thai Society of Higher Education Institutes on Environment การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์,22 มี.ค. 2011 - 25 มี.ค. 2011
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :นำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ,7 ธ.ค. 2010 - 8 ธ.ค. 2010
  2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายการประชุมวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 2,6 ธ.ค. 2006 - 6 ธ.ค. 2006
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 3 ,6 ธ.ค. 2007 - 6 ธ.ค. 2007
  2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่3,6 ธ.ค. 2006 - 7 ธ.ค. 2006
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ม.เกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานวิจัยในนิทรรศการ บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 26ม.ค.-3ก.พ.2550,26 ม.ค. 2007 - 3 ก.พ. 2007
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานภาคบรรยายการประชุมวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 ,6 ธ.ค. 2007 - 6 ธ.ค. 2007
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 4,6 ธ.ค. 2007 - 7 ธ.ค. 2007
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ม.เกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เสนอผลงานวิจัยในนิทรรศการงานวิจัย บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552,30 ม.ค. 2009 - 7 ก.พ. 2009