Person Image

  Education

  • วท.บ.(สัตวบาล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2522
  • วท.ม.(สัตวบาล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • กษ.บ.(ธุรกิจการเกษตร), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ไทย, 2546

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอรทัย

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอรทัย 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 30
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01251371 ชื่อวิชา Aquatic Animal Feed,3 มิ.ย. 2013 - 31 ต.ค. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความสำคัญของ"ไอโอดีน", แหล่งอาหารที่มีไอโอดีน,10 ส.ค. 2011 - 10 ส.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน, ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ลุ่มแม่น้ำน้อย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่,19 ก.ย. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน, ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ลุ่มแม่น้ำน้อย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่,19 ก.ย. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน, ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ลุ่มแม่น้ำน้อย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่,19 ก.ย. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน, ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ลุ่มแม่น้ำน้อย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่,19 ก.ย. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สมุนไพร:ภูมิปัญญาไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตผลจากสัตว์,15 มิ.ย. 2013 - 15 มิ.ย. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความสำคัญของ"ไอโอดีน", แหล่งอาหารที่มีไอโอดีน,10 ส.ค. 2011 - 10 ส.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน, ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ลุ่มแม่น้ำน้อย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่,19 ก.ย. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้สมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากสัตว์และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากไข่,5 มี.ค. 2011 - 12 มี.ค. 2011
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีการเกษษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สมุนไพร:ภูมิปัญญาไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากสัตว์,15 มิ.ย. 2013 - 15 มิ.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02033499 ชื่อวิชา Specific Practicum,2 ม.ค. 2013 - 29 มี.ค. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตเครื่องสำอางเสริมโปรตีนไหมอีรี่,11 ก.พ. 2014 - 13 ก.พ. 2014
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02033499 ชื่อวิชา Specific Practicum,4 มิ.ย. 2012 - 31 ต.ค. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน, ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ลุ่มแม่น้ำน้อย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่,19 ก.ย. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สมุนไพร:ภูมิปัญญาไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์,15 มิ.ย. 2012 - 15 มิ.ย. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้กวาวเครือขาวต่อสมรรถภาพการให้ไข่และคุณภาพไข่ แหล่งทุน :ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณฯ มก.,2 เม.ย. 2012 - 16 ธ.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สมุนไพร:ภูมิปัญญาไทยเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์,15 มิ.ย. 2013 - 15 มิ.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02033499 ชื่อวิชา Specific Practicum,2 ม.ค. 2013 - 29 มี.ค. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :อิทธิพลของสารต้านอนุมูลอิสระจากเห็ดนางฟ้า ต่อการถนอมคุณภาพของเนื้อไก่ : คุณภาพเนื้อ แหล่งทุน :ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน,2 ม.ค. 2013 - 29 มี.ค. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02033499 ชื่อวิชา Specific Practicum,2 ม.ค. 2013 - 29 มี.ค. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :อิทธิพลของสารต้านอนุมูลอิสระจากเห็ดนางฟ้า ต่อการถนอมคุณภาพของเนื้อไก่ : คุณภาพเนื้อ แหล่งทุน :ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มก.,2 ม.ค. 2013 - 29 มี.ค. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02033499 ชื่อวิชา Specific Practicum,2 ม.ค. 2013 - 31 มี.ค. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :อิทธิพลของสารต้านอนุมูลอิสระจากเห็ดนางฟ้า ต่อการถนอมคุณภาพของเนื้อไก่ : คุณภาพเนื้อ แหล่งทุน :ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มก.,2 ม.ค. 2013 - 31 มี.ค. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สมุนไพร:ภูมิปัญญาไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์,15 มิ.ย. 2013 - 15 มิ.ย. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02033463 ชื่อวิชา Poultry Product Management,14 พ.ย. 2011 - 29 ก.พ. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02033463 ชื่อวิชา Poultry Product Management,1 พ.ย. 2013 - 28 ก.พ. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02033464 ชื่อวิชา Livestock Product Management,3 มิ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02033499 ชื่อวิชา Specific Practicum,2 เม.ย. 2012 - 26 ต.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สมุนไพร : ภูมิปัญญาไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์,15 มิ.ย. 2013 - 15 มิ.ย. 2013

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของอรทัย 4 ปีล่าสุด

  Year Commercial 13
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน, ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ลุ่มแม่น้ำน้อย การใช้ประโยชน์ :การเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต การลดต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่,19 ก.ย. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มก. การใช้ประโยชน์ : ผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีนจำหน่าย,1 ต.ค. 2011 - 24 ก.พ. 2012
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป (มหาชน) จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตอาหารไก่ไข่เสริมไอโอดีน, พรีมิกซ์ไก่ไข่เสริมไอโอดีน ในระดับที่แนะนำจากงานวิจัย,1 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012
  2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเกษมชัยฟาร์มกรุ๊ปจำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีน,1 ม.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2013
  2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเบทาโกร อโกรกรุ๊ป (มหาชน) จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีน,1 ม.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2013
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มก. การใช้ประโยชน์ :ผลิตไข่ไก่สมุนไพรใบเตย จำหน่ายแก่ผู้บริโภคทั่วไป,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มก การใช้ประโยชน์ : ผลิตไข่ไก่สมุนไพรใบเตย จำหน่ายแก่ผู้บริโภคทั่วไป,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
  2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณฯ มก. การใช้ประโยชน์ :ผลิตไข่ไก่เสริมใบเตยหอม,1 ม.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2013
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มก การใช้ประโยชน์ :ผลิตไข่ไก่เสริมโอเมก้า-3และไอโอดีนจำหน่ายแก่ผู้บริโภคทั่วไป,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มก การใช้ประโยชน์ :ผลิตไข่ไก่เสริมโอเมก้า-3และไอโอดีนจำหน่ายแก่ผู้บริโภคทั่วไป,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตไข่โอเมก้่-3,1 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012
  2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเกษมชัยฟาร์มกรุ๊ปจำกัด การใช้ประโยชน์ :ผลิตไข่ไก่โอเมก้า-3,1 ม.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2013
  2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณฯ มก. การใช้ประโยชน์ :ผลิตไข่โอเมก้า-3 ไอโอดีนพลัส,1 ม.ค. 2013 - 31 ธ.ค. 2013