Person Image

  Education

  • วท.บ.(ศึกษาศาสตร์ - เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528
  • Ph.D.(Plant Biotechnology), Chiba University, ญี่ปุ่น, 2540

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของรงรอง

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของรงรอง 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 5
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,3 มิ.ย. 2007 - 21 ก.ย. 2007
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ,17 มี.ค. 2009 - 20 มี.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,25 ส.ค. 2009 - 25 ส.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มงานวิจัยด้านพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การขยายพันธุ์พืชปริมาณมากโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ,24 ก.ค. 2009 - 24 ก.ค. 2009
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031492 ชื่อวิชา Pro.of Disease-free Plant from Tissue Culture,6 ก.ย. 2016 - 13 ก.ย. 2016