Person Image

  Education

  • พศ.บ.(การตลาด), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • พศ.ม.(การตลาด), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของชุลีพร

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของชุลีพร 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01055361 ชื่อวิชา Textile & Product Merchandising,9 มี.ค. 2015 - 25 พ.ค. 2015