Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2520
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • Ph.D.(Agricultural Economics), Tokyo University, ญี่ปุ่น, 2543

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเอมอร

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเอมอร 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 9
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงขอ,6 ส.ค. 2008 - 10 ก.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02047591 ชื่อวิชา Research Methods in Agri. Research & Develop.,10 มิ.ย. 2009 - 13 มึ.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "สถานการณืและแนวโน้มการผลิตข้าวโพดไทยกับความมั่นคงด้านอาหารสัตว์,15 ส.ค. 2012 - 15 ส.ค. 2012
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02047591 ชื่อวิชา Research Methods in Agri. Research & Develop.,10 มิ.ย. 2010 - 13 มึ.ค. 2013
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02047591 ชื่อวิชา Research Methods in Agri. Research & Develop.,10 มิ.ย. 2010 - 13 มึ.ค. 2013
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02047591 ชื่อวิชา Research Methods in Agri. Research & Develop.,10 มิ.ย. 2009 - 13 มึ.ค. 2013
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02047591 ชื่อวิชา Research Methods in Agri. Research & Develop.,10 มิ.ย. 2010 - 13 มึ.ค. 2013
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02047591 ชื่อวิชา Research Methods in Agri. Research & Develop.,10 มิ.ย. 2009 - 13 มึ.ค. 2013
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02047591 ชื่อวิชา Research Methods in Agri. Research & Develop.,10 มิ.ย. 2010 - 13 มึ.ค. 2013

  Policy

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของเอมอร 2 ปีล่าสุด

  Year Policy 3
  2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานจังหวัดสระบุรี การใช้ประโยชน์ :การกำหนดนโยบายในการกำกับและขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานเชิงเกษตรนิเวศ ของผู้ประกอบการจังหวัดสระบุรี,14 ก.พ. 2010 - 13 มึ.ค. 2013
  2010 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานจังหวัดสระบุรี การใช้ประโยชน์ :การกำหนดมาตรการและตัวชี้วัดในการส่งเสริมการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศในจังหวัดสระบุรี,3 ก.พ. 2010 - 13 มึ.ค. 2013
  2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สกว. การใช้ประโยชน์ :ขับเคลื่อนการกำหนดนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดไทยภายใต้การเป็นพลวัตของอนาคตอาหารสัตว์และพลังงานของหน่วยงานที่เกี่ยวของประกอบด้วย สกว., วช,4 ธ.ค. 2012 - 13 มึ.ค. 2013

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของเอมอร 2 ปีล่าสุด

  Year Public 3
  2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สกว., วช., กรมวิชาการเกษตร, การใช้ประโยชน์ :องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในมิติของการผลิต การตลาด การคุ้มครองพันธุ์พืช, การค้าเสรี และการเป็นศูนย์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประชาคมอาเชียนสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เช่น สกว. วช. กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยของประเทศไทย ,5 ธ.ค. 2012 - 13 มึ.ค. 2013
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดชัยภูมิ, นครราชสีมา, พัทลุง การใช้ประโยชน์ :การสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบของเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ เรื่อง การจัดการของเสียสำหรับฟาร์มสุกรขนาดเล็กและขนาดกลาง (ได้รับทุนการวิจัยและเผยแพร่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) (27 หน้า),12 ส.ค. 2010 - 13 มึ.ค. 2013
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้ประกอบการในโซ่อุปทานสุกรของไทย การใช้ประโยชน์ :เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ เรื่อง "การจัดการของเสียสำหรับฟาร์มสุกรขนาดเล็กและขนาดกลาง" ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (27หน้า),12 ส.ค. 2010 - 13 มึ.ค. 2013

  แสดงความคิดเห็น

  (0)