Person Image

    Education

    • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2520
    • วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของชิดชม