Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2521
  • วท.ม.(โภชนศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2524

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเพลินใจ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเพลินใจ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 8
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอด ข้าวน้ำผัก และข้าวผักแท่ง,18 ส.ค. 2015 - 19 ส.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอด ข้าวน้ำผัก และข้าวผักแท่ง,20 ส.ค. 2015 - 21 ส.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอด ข้าวน้ำผัก และข้าวผักแท่ง,15 ส.ค. 2015 - 16 ส.ค. 2015
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :AVRDC-The World Vegetable Center ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Indigenous Vegetables for Better Nutrition and Health in ASEAN,16 ธ.ค. 2009 - 18 ธ.ค. 2009
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738498 ชื่อวิชา Special Problems,30 ก.ย. 2013 - 27 ธ.ค. 2013
  2001 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลฃองอาหารเพื่อสุฃภาพจากธัญพืชและวุ้นนำมัพร้าวต่อระดับไฃมันในเลือดหนูทดลอง แหล่งทุน :KURDI,1 ต.ค. 2001 - 30 ก.ย. 2004
  1996 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของอาหารที่มีใยอาหารสูงต่อการประเมินคุณค่าทางโภชนาการในหนูทดลอง แหล่งทุน :KURDI,1 ต.ค. 1996 - 30 ก.ย. 1997
  2002 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054442 ชื่อวิชา Laboratory in Biological Quality Measurement,24 ม.ค. 2002 - 24 ม.ค. 2002

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของเพลินใจ 3 ปีล่าสุด

  Year Public 4
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนบ้านต้นแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ การใช้ประโยชน์ :เจ้าหน้าที่อาสาแรงงานที่เข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นำความรู้และวิธีการทำข้าวผักแท่งที่ได้รับมาถ่ายทอดสู่กลุ่มแม่บ้านเพื่อผลิตจำหน่าย,3 ต.ค. 2015 - 4 ต.ค. 2015
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :นิทรรศการจัดแสดงและถ่ายทอดผลงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหาร,9 ก.ย. 2014 - 11 ก.ย. 2014
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย จ.จันทบุรี การใช้ประโยชน์ :วิทยากร บรรยายเรื่อง คุณค่าทางสุขภาพของผักและอาหารท้องถิ่น,18 มี.ค. 2011 - 18 มี.ค. 2011
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :food industry network co.,ltd. การใช้ประโยชน์ :วิทยากรบรรยาย เรื่องผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสุขภาพ: เรียนร้จากต้นแบบเพื่อการพํฒนา,5 มี.ค. 2011 - 5 มี.ค. 2011

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของเพลินใจ 3 ปีล่าสุด

  Year Commercial 3
  2007 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :ผลิตเพื่อจำหน่ายที่ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ,1 ม.ค. 2007 - 25 ก.ย. 2009
  2016 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ขายผลงานวิจัยเรื่องนี้ให้แก่บริษัท วอเทอร่า จำกัด ในราคา 300,000 บาท,18 เม.ย. 2016 - 17 เม.ย. 2021
  2005 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :ผลิตเพื่อจำหน่าย ณ ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,1 ธ.ค. 2005 - 24 ก.ย. 2009