Person Image

  Education

  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2524
  • วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2521

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของศานิต

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของศานิต 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422561 ชื่อวิชา Experimental Design,1 พ.ย. 2010 - 13 ส.ค. 2011