Person Image

  Education

  • ค.บ.(ชีววิทยา, คณิตศาสตร์ ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2514
  • M.S. (Secondary Education), Texas A University, สหรัฐอเมริกา, 2521
  • Ph.D. (Secondary Education), North Texas State University, สหรัฐอเมริกา, 2524
  • Ed.D.(วิทยาศาสตร์ศึกษา), The University of Georgia Athen, Georgia, สหรัฐอเมริกา, 2528

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวรรณทิพา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวรรณทิพา 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 9
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159597 ชื่อวิชา Seminar,15 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ของนิสิตฝึกสอนด้วยโป แหล่งทุน :ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์,1 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2013
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159222 ชื่อวิชา Method Teaching Science at the Element Level,6 ก.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แหล่งทุน :คณะศึกษาศาสตร์,1 ต.ค. 2010 - 27 พ.ค. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159222 ชื่อวิชา Method Teaching Science at the Element Level,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159522 ชื่อวิชา Development of Teaching & Learning Science,1 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159222 ชื่อวิชา Method Teaching Science at the Element Level,31 พ.ค. 2010 - 1 ต.ค. 2010
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159597 ชื่อวิชา Seminar,15 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ของนิสิตฝึกสอนด้วยโป แหล่งทุน :ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์,1 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2013