Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • วท.ม.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • Ph.D.(Food Science), Kagawa Unversity, JAPAN

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวารุณี

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวารุณี 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 8
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Irradiated Food and its Detection Techniques,5 พ.ย. 2008 - 7 พ.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421512 ชื่อวิชา Radiation Dosimetry,13 ก.ค. 2009 - 18 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35,15 ต.ค. 2009 - 17 ต.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052444 ชื่อวิชา Food Plant Sanitation,3 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052445 ชื่อวิชา Hazard Analysis & Critical Control Point,3 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หลายสถานที่เช่น กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการPre HACCP,18 ธ.ค. 2007 - 3 ต.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01005496 ชื่อวิชา Selected Topics in Agricultural Mechanization,2 ก.ย. 2009 - 9 ก.ย. 2009
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฝึกงานหลักสูตรเฉพาะทางเรื่องการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์มะขามแผ่นเหรียญ และ การประเมินคุณค่าอาหารทางโภชนาการและอาหารฮาลาล,7 ต.ค. 2013 - 1 พ.ย. 2013

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของวารุณี 5 ปีล่าสุด

  Year Public 6
  2018 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สมาคมเพอรานากันภูเก็ต การใช้ประโยชน์ :สมาคมเพอรานากันได้รับมอบหนังสืออาหารท้องถิ่นภูเก็ตบาบ๋า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว,2 ส.ค. 2018 - 31 พ.ค. 2023
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :จากบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :บริษัทส่งตัวอย่างเครื่องปรุงรสมาให้ตรวจสอบว่าได้ผ่านการฉายรังสีหรือไม่,27 ก.พ. 2009 - 30 เม.ย. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทไทยเพรซิเดนซ์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :บริษัทได้ส่งตัวอย่างเครื่องปรุงรสมาให้ตรวจสอบว่าตัวอย่างเหล่านั้นได้ผ่านการฉายรังสีหรือไม่,27 ก.พ. 2009 - 30 เม.ย. 2009
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงงาน V.S. FRESHCO PACKING HOUSE และโรงงานอาหารอื่น การใช้ประโยชน์ :การให้คำปรึกษาPRE HACCP,2 มิ.ย. 2008 - 30 ม.ค. 2009
  2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท Hello Health (Thailand) Co., Ltd การใช้ประโยชน์ :เป็นวิทยากรถ่ายทำรายการ Facebook Live สำหรับเพจ Herbalife และ Hello Khunmor ในหัวข้อ "ความเชื่อเกี่ยวกับโปรตีนที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน",10 ต.ค. 2019 - 10 ต.ค. 2019
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท Nishimura Machine Works Co., Ltd. Japan การใช้ประโยชน์ :เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง NISHIMURA POWDER ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD. และ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาแป้งข้าวเจ้าโม่แบบผสมแห้งเปียก ณ ห้องจ่ามงกุฎ อาคารอมรภูมิรัตน เพื่อทำการพัฒนาแป้งข้าวที่มีความละเอียดสูง ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ทดแทนแป้งสาลีและผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตน ผู้ร่วมวิจัยต่อยอดและพัฒนา 1.นางสาวงามจิตร โล่วิทูร 2.นางสาวศันสนีย์ อุดมระติ 3.นายวรพล เพ็งพินิจ,30 มี.ค. 2016 - 29 มี.ค. 2019

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของวารุณี 3 ปีล่าสุด

  Year Commercial 3
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุญาติให้บริษัทโฟร์ มายด์ล จำกัด นำผลงานวิจัยเรื่องการกักเก็บสารออกฤทธิ์ จากขมิ้นและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวิธีดังกล่าว ไปใช้ในการผลิตเชิงพานิชย์ 19/7/2554 ,19 ก.ค. 2011 - 19 ก.ค. 2014
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทอินโนฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอก ,22 เม.ย. 2010 - 22 เม.ย. 2012
  2016 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท Nishimura Machine Works Co., Ltd. Japan การใช้ประโยชน์ :เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 บริษัท ได้นำพัฒนาเครื่องมือโม่แป้งแบผสมแห้งเปียก เพื่อทำการพัฒนาแป้งข้าวที่มีความละเอียดสูง และนำมาให้สถาบันฯ ทดลองใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี สถาบันฯ สามารถนำเครื่องมือนี้มาให้บริการทดลองผลิต เป็นการให้บริการเครื่องมือเครื่องจักรในเชิงวิชาการ แก่ผู้สนใจและโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ ผู้ร่วมวิจัยต่อยอดและพัฒนา 1.นางสาวงามจิตร โล่วิทูร 2.นางสาวศันสนีย์ อุดมระติ 3.นายวรพล เพ็งพินิจ,24 มิ.ย. 2016 - 24 มิ.ย. 2019