Person Image

  Education

  • อ.บ.(ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2516
  • อ.ม.(ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2518
  • อ.ด.(ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2530

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเสาวณิต

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเสาวณิต 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01999032 ชื่อวิชา Thai Studies,20 ก.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009