Person Image

  Education

  • กส.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), ไทย
  • M.Sc.(Food Tech. ), Mysore University, อินเดีย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวิชัย

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวิชัย 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 67
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,10 มิ.ย. 2010 - 17 มิ.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,10 มิ.ย. 2010 - 17 มิ.ย. 2010
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,18 มิ.ย. 2012 - 27 ส.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054462 ชื่อวิชา Consumer Research In Agro-Indus.Pro.Develop.,14 มิ.ย. 2012 - 28 มิ.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,14 มิ.ย. 2012 - 21 มิ.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,5 ม.ค. 2012 - 9 ม.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,16 มิ.ย. 2011 - 16 มิ.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม,25 พ.ค. 2011 - 27 พ.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,16 มิ.ย. 2011 - 16 ก.พ. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,18 มิ.ย. 2012 - 27 ส.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054591 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Ind. Product Devel.,4 ต.ค. 2011 - 16 เม.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,14 มิ.ย. 2012 - 21 มิ.ย. 2012
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตและการเพิ่มความคงตัวของสารแอนโทไซยานินจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อ แหล่งทุน :สวพ-มก,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,11 ม.ค. 2015 - 25 ม.ค. 2015
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054551 ชื่อวิชา Development of Agro-Industrial Product,12 พ.ย. 2012 - 26 พ.ย. 2012
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กิจกรรมการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและการจัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่ภายใต้โครงการการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป,1 ก.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ,22 มิ.ย. 2016 - 29 มิ.ย. 2016
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,1 พ.ค. 2013 - 1 ต.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2012 - 1 มี.ค. 2013
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054582 ชื่อวิชา App.Near-Infrared Spect.Qua.Assur.Agro-Indus.,18 ม.ค. 2016 - 30 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054582 ชื่อวิชา App.Near-Infrared Spect.Qua.Assur.Agro-Indus.,18 ม.ค. 2016 - 30 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054582 ชื่อวิชา App.Near-Infrared Spect.Qua.Assur.Agro-Indus.,18 ม.ค. 2016 - 30 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054582 ชื่อวิชา App.Near-Infrared Spect.Qua.Assur.Agro-Indus.,18 ม.ค. 2016 - 30 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054582 ชื่อวิชา App.Near-Infrared Spect.Qua.Assur.Agro-Indus.,18 ม.ค. 2016 - 30 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054582 ชื่อวิชา App.Near-Infrared Spect.Qua.Assur.Agro-Indus.,18 ม.ค. 2016 - 30 พ.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,17 ส.ค. 2015 - 31 ส.ค. 2015
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,20 ส.ค. 2012 - 31 ส.ค. 2017
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ,22 มิ.ย. 2016 - 29 มิ.ย. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตและการเพิ่มความคงตัวของสารแอนโทไซยานินจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054548 ชื่อวิชา Sensory Evaluation for Product Development,25 พ.ย. 2008 - 2 ธ.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054599 ชื่อวิชา Thesis,4 ส.ค. 2008 - 26 ก.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,10 พ.ย. 2008 - 13 พ.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,29 มิ.ย. 2009 - 1 ก.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้สกัดสารและน้ำมันหอมระเหยในผลิตภัณฑ์,23 ต.ค. 2008 - 23 ต.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟมทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย,31 ต.ค. 2008 - 31 ต.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้สารสกัดและน้ำมันหอมระเหยในผลิตภัณฑ์,27 มี.ค. 2008 - 27 ต.ค. 2008
  2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The Journal Royal Society of Chemistry ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Determination of total nitrogen content, pH, density, refractive index, and brix in Thai fish sauces and their classification by near infrared spectroscopy with searching combination moving window partial least squares.,1 ม.ค. 2005 - 31 ธ.ค. 2005
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยเทคโนโลยีเอนไซม์เอนไซม์และการจัดการของเสีย ฝ่ายนาโนเทคเทคโนโลยีฯ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม ,22 มี.ค. 2010 - 25 มี.ค. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยเทคโนโลยีเอนไซม์เอนไซม์และการจัดการของเสีย ฝ่ายนาโนเทคเทคโนโลยีฯ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม ,25 พ.ค. 2011 - 27 พ.ค. 2011
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเอนไซม์เพคติเนสจากผลกล้วยหอมทอง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.,1 ต.ค. 2006 - 28 ก.ย. 2007
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการผลิตผลิตภัณฑ์ทดสอบตลาดเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์ที่ไร่ธัญพร แหล่งทุน :คุณอุทิศ ธรรมวาทิน,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,10 พ.ย. 2008 - 13 พ.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054456 ชื่อวิชา Nutritional Product Development,12 พ.ย. 2008 - 26 พ.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,22 มิ.ย. 2009 - 23 มิ.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054548 ชื่อวิชา Sensory Evaluation for Product Development,23 ส.ค. 2008 - 30 ส.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054456 ชื่อวิชา Nutritional Product Development,12 พ.ย. 2008 - 26 พ.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054552 ชื่อวิชา Specialty Nutritional Product Development,17 พ.ย. 2008 - 24 พ.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054548 ชื่อวิชา Sensory Evaluation for Product Development,2 ธ.ค. 2008 - 4 ธ.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054548 ชื่อวิชา Sensory Evaluation for Product Development,3 พ.ย. 2008 - 12 ก.พ. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054243 ชื่อวิชา Biological Quality Measurement,29 ต.ค. 2008 - 19 ก.พ. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054244 ชื่อวิชา Laboratory in Biological Quality Measurement,21 ม.ค. 2009 - 22 ม.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การดัดแปลงเส้นใยชานอ้อยโดยใช้เอนไซม์แลคเคสและสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อผลิตกระดาษชานอ้อยต้านเชื้อจุลินท แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก ปี 2554-55,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054457 ชื่อวิชา Traditional Food Product Development,15 มิ.ย. 2009 - 21 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมการสกัดแยกสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชเบื้องต้น,19 ต.ค. 2009 - 21 ต.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมการสกัดแยกสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชเบื้องต้น,19 ต.ค. 2009 - 23 มิ.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054244 ชื่อวิชา Laboratory in Biological Quality Measurement,17 พ.ย. 2010 - 18 พ.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,10 มิ.ย. 2010 - 17 มิ.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054243 ชื่อวิชา Biological Quality Measurement,3 พ.ย. 2010 - 24 ก.พ. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม ,25 พ.ค. 2011 - 27 พ.ค. 2011
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง จากโปรตีนรำข้าว,21 มี.ค. 2017 - 22 มี.ค. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง จากโปรตีนรำข้าว,28 มี.ค. 2017 - 29 มี.ค. 2017
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตสารสำคัญจากรำข้าวไรซ์เบอรี่สกัดน้ำมันเพื่อ ผลิตภัณฑ์เสริม สุขภาพและความงาม แหล่งทุน :สภาวิจัยแห่งชาติ,30 มี.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การผลิตโปรตีนรำข้าวที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่และฤทธิ์ทางชีวภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,10 พ.ย. 2014 - 30 มี.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสกัดและศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของใยอาหารจากรำข้าวสกัดไขมัน แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 พ.ย. 2016 - 31 พ.ค. 2017
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054341 ชื่อวิชา Chemical & Physical Quality Measurement,3 ส.ค. 2009 - 29 ส.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054447 ชื่อวิชา Laboratory in Sensory Evaluation of Quality,7 ธ.ค. 2009 - 30 ธ.ค. 2009
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตและการเพิ่มความคงตัวของสารแอนโทไซยานินจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของวิชัย 5 ปีล่าสุด

  Year Commercial 4
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คุณอุทิศ ธรรม วาทิน การใช้ประโยชน์ :โครงการผลิตผลิตภัณฑ์ทดสอบตลาดเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์ที่ไร่ธัญพร ในการผลิตไซรัปกล้วยหอมทอง,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
  2007 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ :การผลิตน้ำหอมจากดอกซ่อนกลิ่นจำหน่ายในงานโครงการหลวงและงานเกษตรแฟร์,1 ม.ค. 2007 - 2 มิ.ย. 2010
  2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เมดิฟูดส์ ประเทศไทย จำกัด การใช้ประโยชน์ :“การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต และโปรตีนอัลบูมินจากรำข้าวหีบเย็นสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ” ,13 ส.ค. 2013 - 31 มี.ค. 2015
  2016 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เมดิฟูดส์ ประเทศไทย จำกัด ขอทุน ITAP การใช้ประโยชน์ :การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเสทเข้มข้นสูงจากรำข้าว ,15 พ.ย. 2016 - 30 มิ.ย. 2017