Person Image

  Education

  • ค.ม.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • ค.บ.(พลศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของเจริญ 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 12
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172661 ชื่อวิชา Test Construction in Physical Education,1 มิ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006554 ชื่อวิชา Adult & Elderly Nutrition,11 ก.พ. 2010 - 11 ก.พ. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ,11 ก.พ. 2010 - 11 ก.พ. 2010
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172542 ชื่อวิชา Physical Activity Leader,17 ส.ค. 2015 - 13 ธ.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172645 ชื่อวิชา Physical Activity for Health & Fitness,17 ส.ค. 2015 - 26 ธ.ค. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก จังหวัดระยอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดทำสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาสมองผู้เรียนโดยใช้ตาราง 9 ช่อง,30 ต.ค. 2009 - 31 ต.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ออกกำลังกายอย่างไรเมื่อสูงวัย,23 ส.ค. 2010 - 23 ส.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ธนาคารออมสินร่วมกับบริษัท สปอร์ตทิปส์ จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิทยากรให้ความร้เรื่องการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง,14 ก.ค. 2010 - 14 ก.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิทยากรให้ความรู้เรื่อง การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยตาราง 9 ช่อง,27 ม.ค. 2010 - 28 ม.ค. 2010
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01172691 ชื่อวิชา Research Methods in Human Movement,16 ส.ค. 2016 - 30 พ.ย. 2016
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :รูปแแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในเขตปริมณฑล แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.ย. 2017 - 31 ต.ค. 2017

  Public

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเจริญ

  Year Public 19
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :วิทยากรอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายขั้นพื้นฐาน ชั้นกลางและขั้นสูง เรื่อง หลักการฝึกกล้ามเนื้อ,27 ก.ย. 2009 - 27 ก.ย. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร การใช้ประโยชน์ :วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเป็นผู้นำการเสริมสร้างสุขภาวะ รุ่นที่ 2,5 ก.ย. 2009 - 6 ก.ย. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตำบาลท่าเยี่ยมและสถานีอนามัยตำบลท่าเยี่ยม จ.พิจิตร การใช้ประโยชน์ :วิทยากรอบรมการพัฒนาการสร้างสุขภาพด้านไอคิว-อีคิวด้วยนวัตกรรมตารางเก้าช่อง,13 ต.ค. 2009 - 14 ต.ค. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :วิทยากรอบรม หัวข้อ "ออกกำลังกายด้วยยาง...ยืดชีวิตพิชิตโรค",6 ส.ค. 2009 - 6 ส.ค. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. การใช้ประโยชน์ :วิทยากรสาธิตการออกกำลังกายด้วยยางยืด ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5-6 โซน A2,23 ก.ค. 2009 - 26 ก.ค. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การใช้ประโยชน์ :วิทยากรในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการใช้ยางยืด,20 ส.ค. 2009 - 20 ส.ค. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เวิร์ค อิท จำกัด ร่วมกับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร การใช้ประโยชน์ :วิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "อัจฉริยะตาราง 9 ช่อง/ยางยืดยืดชีวิต",19 ก.ค. 2009 - 19 ก.ค. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลบำเหน็จณรงคื จังหวัดชัยภูมิ การใช้ประโยชน์ :วิทยากรโปรแกรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อกับการออกกำลังกาย,11 ส.ค. 2009 - 12 ส.ค. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี การใช้ประโยชน์ :วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยาง...ยืดชีวิตพิชิตโรคในวัยทอง",24 มิ.ย. 2009 - 24 มิ.ย. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ :วิทยากรบรรยายและสาธิต เรื่อง "ยางยาง...ยืดชีวิตพิชิตโรค",25 มิ.ย. 2009 - 25 มิ.ย. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา การใช้ประโยชน์ :ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและรับรองเครื่องมือวิจัย เรื่อง การออกกำลังกายด้วยยางยืดประกอบเสียงดนตรีของผู้สูงอายุในเขตเทศบางนครยะลา,7 พ.ค. 2009 - 7 พ.ค. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. การใช้ประโยชน์ :วิทยากรสาธิตการออกกำลังกายด้วยยางยืด และตาราง 9 ช่อง,4 พ.ค. 2009 - 5 พ.ค. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์ออมทรัพย ม.เกษตรศาสตร์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง ยางยืดสุขภาพ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ,6 มิ.ย. 2009 - 6 มิ.ย. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 1 การใช้ประโยชน์ :บรรยายพิเศษในหัวข้อ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้อยู่เป็นสุขอย่างมีคุณภาพ,25 มิ.ย. 2009 - 25 มิ.ย. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม การใช้ประโยชน์ :วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ให้กับข้าราชการและลูกจ้าง,2 ธ.ค. 2009 - 2 ธ.ค. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การใช้ประโยชน์ :วิทยากรบรรยายหัวข้อ โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับคนทุกวัย,3 พ.ย. 2009 - 3 พ.ย. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กองยานพาหนะฯ มก. การใช้ประโยชน์ :วิทยากรอบรม เรื่อง การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน,14 พ.ย. 2009 - 14 พ.ย. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด การใช้ประโยชน์ :วิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคอ้วน แนวทาง/รูปแบบการควบคุมภาวะอ้วนลงพุง การดูแลพฤติกรรมการบริโภค การเคลื่อนไหวออกแรงและออกกำลังกายที่ถูกต้อง,18 พ.ย. 2009 - 20 พ.ย. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล การใช้ประโยชน์ :วิทยากรบรรยายเรื่อง มาออกกำลังกายกันเถอะ,26 พ.ย. 2009 - 26 พ.ย. 2009

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเจริญ 5 ปีล่าสุด