Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2516
  • Ph.D.(Physiology of Lactation), Nagoya University, JAPAN, 2533

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของทวีวัฒน์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของทวีวัฒน์ 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 8
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้สมุนไพรในสัตว์เลี้ยง,11 มิ.ย. 2008 - 11 มิ.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Acaricidal and virucidal activities of plant crude-extracts,26 พ.ค. 2008 - 26 พ.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,6 ก.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานวิจัยและประสบการณ์ การใช้สมุนไพรในทางสัตวแพทย์,25 พ.ค. 2006 - 25 พ.ค. 2006
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานวิจัยด้านสมุนไพรและการใช้สมุนไพรในคลินิก,3 มี.ค. 2006 - 3 มี.ค. 2006
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้สมุนไพรในสัตว์เลี้ยง,11 มิ.ย. 2008 - 11 มิ.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 505313 ชื่อวิชา Veterinary Toxicology,4 ส.ค. 2008 - 7 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505521 ชื่อวิชา Toxicology in Animals,6 ก.ค. 2009 - 10 ส.ค. 2009

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของทวีวัฒน์ 1 ปีล่าสุด

  Year Commercial 2
  2006 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เช็ดผิวหนังสุนัข แมว ที่เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากตัวไรขี้เรื้อน เชื้อรา และเชื้อยีสต์ ,20 ธ.ค. 2006 - 28 ส.ค. 2010
  2006 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในโครงการพัฒนาวิชาการ ใช้ในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการรักษาโรคผิวหนังสุนัขแมว ,20 ธ.ค. 2006 - 26 ก.ย. 2009