แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพันธุ์เทพ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพันธุ์เทพ 2 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205351 ชื่อวิชา Electromechanical Energy Conversion II,7 มิ.ย. 2010 - 23 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าโดยกระบวนการดิฟเฟอเรนเทียลอีโวลูชัน แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,1 มิ.ย. 2010 - 16 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205355 ชื่อวิชา Electric Power System Analysis I,5 ต.ค. 2009 - 23 ก.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205355 ชื่อวิชา Electric Power System Analysis I,1 มิ.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205351 ชื่อวิชา Electromechanical Energy Conversion II,10 มิ.ย. 2010 - 4 มี.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กระบวนการวิวัฒน์แบบผลต่างเพื่อการประมาณค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,4 มิ.ย. 2009 - 1 เม.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205355 ชื่อวิชา Electric Power System Analysis I,1 มิ.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2011