แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของนวลฉวี

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของนวลฉวี 5 ปีล่าสุด

Year Academic 14
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421521 ชื่อวิชา Nuclear Techniques for Soil & Plant Studies,13 ต.ค. 2011 - 20 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมพัฒนาที่ดิน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ,6 ก.ย. 2012 - 26 ก.ย. 2012
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421211 ชื่อวิชา Radiation Life & Environment,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421211 ชื่อวิชา Radiation Life & Environment,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421423 ชื่อวิชา Radiation & Isotopes in Agriculture,1 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421311 ชื่อวิชา Nuclear Science,1 มิ.ย. 2007 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงาน กปร. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้หญ้าแฝกเพื่อการบำบัดโลหะหนัก,15 ก.ค. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421311 ชื่อวิชา Nuclear Science,1 มิ.ย. 2007 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421211 ชื่อวิชา Radiation Life & Environment,1 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421423 ชื่อวิชา Radiation & Isotopes in Agriculture,1 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421523 ชื่อวิชา Nuclear Techniques for Soil & Plant Studies,9 พ.ย. 2009 - 18 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Latin America Redional Conference on the Vetiver System for Environmental Protection and Rehabilitat ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Vetiver for Phytoremediation in Thailand,13 ต.ค. 2010 - 16 ต.ค. 2010
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421521 ชื่อวิชา Nuclear Techniques for Soil & Plant Studies,9 พ.ย. 2011 - 15 ธ.ค. 2011
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมพัฒนาที่ดิน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ,6 ก.ย. 2012 - 26 ก.ย. 2012