แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพรรณี

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพรรณี 4 ปีล่าสุด

Year Academic 24
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421421 ชื่อวิชา Isotope Tracer Techniques in Biology,6 ก.ค. 2009 - 17 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401555 ชื่อวิชา Physiology of Plant Growth & Development,19 ส.ค. 2009 - 20 ก.ย. 2073
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบเนื้่อไก่แช่แข็งที่ผ่านการฉายรังสีด้วยวิธี DNA comet assay แหล่งทุน :คณะวิทยาศาสตร์และสวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 31 มี.ค. 2011
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณสารที่มีผลต่อโภชนาการและสารพิษจากเมล็ดสบู่ดำ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.พ. 2008 - 30 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ชื่อวิชา Biological dosimetry of exposure to radiation,14 ต.ค. 2009 - 14 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฺBiological dosimetry of exposrue to environmental carcinogens: ionizing radiation as a model,12 ต.ค. 2009 - 16 ต.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Irradiated Food and its Detection Techniques,5 พ.ย. 2008 - 7 พ.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 421322 ชื่อวิชา Introduction to Nuclear Medicine,13 ต.ค. 2008 - 13 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Biological Dosimetry of Exposure to Radiation,12 ต.ค. 2009 - 16 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณสารที่มีผลต่อโภชนาการและสารพิษจากเมล็ดสบู่ดำ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 เม.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421512 ชื่อวิชา Radiation Dosimetry,13 ก.ค. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421321 ชื่อวิชา Radiobiology,20 ก.ค. 2009 - 27 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 421521 ชื่อวิชา Advanced Radiobiology,19 ม.ค. 2009 - 26 ม.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากมะม่วงหิมพานต์ต่อการเจริญของเซลล์มะเร็งบางชนิด แหล่งทุน :โครงการ IRPUS (สกว.),1 ก.ย. 2008 - 28 ก.พ. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 424381 ชื่อวิชา Ecology,1 ม.ค. 2007 - 22 ก.พ. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401114 ชื่อวิชา General Botany,2 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในสารสกัดจากขี้เลื่อยไม้แดง (X. xylocarpa)ฯ แหล่งทุน :วช. และ สวพ.,30 ก.ย. 2009 - 1 ต.ค. 2011
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401114 ชื่อวิชา General Botany,2 มิ.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 424381 ชื่อวิชา Ecology,3 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในสารสกัดจากขี้เลื่อยไม้แดง (X. xylocarpa)ฯ แหล่งทุน :วช. และ สวพ.,30 ก.ย. 2009 - 1 ต.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421521 ชื่อวิชา Advanced Radiobiology,6 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421521 ชื่อวิชา Advanced Radiobiology,7 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425321 ชื่อวิชา Soil Pollutants,7 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425422 ชื่อวิชา Hazardous Material & Waste Management,8 มิ.ย. 2010 - 23 ก.ย. 2010

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของพรรณี 2 ปีล่าสุด

Year Public 4
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การใช้ประโยชน์ :นิสิตปริญญาเอกของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาปรึกษาเรื่องการใช้เทคนิค DNA comet assay สำหรับตรวจสอบความเป็นพิษของสารสกัดจากพืช,2 ก.ย. 2009 - 2 ก.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :จากบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :บริษัทส่งตัวอย่างเครื่องปรุงรสมาให้ตรวจสอบว่าได้ผ่านการฉายรังสีหรือไม่,27 ก.พ. 2009 - 30 เม.ย. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทไทยเพรซิเดนซ์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :บริษัทได้ส่งตัวอย่างเครื่องปรุงรสมาให้ตรวจสอบว่าตัวอย่างเหล่านั้นได้ผ่านการฉายรังสีหรือไม่,27 ก.พ. 2009 - 30 เม.ย. 2009
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการเคยูไบโอดีเซล การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อลดความเป็นพิษของเมล็ดสบู่ดำก่อนมำไปหีบน้ำมันสำหรับภาครัฐและประชาชนทั่วไป,1 ม.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2015