แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุดจิต

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุดจิต 2 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 403599 ชื่อวิชา Thesis,2 มิ.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 403599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2008 - 31 มี.ค. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159511 ชื่อวิชา Nature of Science,6 ก.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159222 ชื่อวิชา Method Teaching Science at the Element Level,5 ก.ค. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159522 ชื่อวิชา Development of Teaching & Learning Science,5 ก.ค. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01159522 ชื่อวิชา Development of Teaching & Learning Science,6 ก.ย. 2010 - 24 ธ.ค. 2010