Person Image

  Education

  • วน.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.S.(Watershed Management ), Colorado State University , สหรัฐอเมริกา
  • Ph.D.(Forest Hydrology), University of Washington, สหรัฐอเมริกา

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเกษม

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเกษม 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 10
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2006 - 29 ก.ย. 2006
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401555 ชื่อวิชา Physiology of Plant Growth & Development,8 ก.ค. 2009 - 15 ก.ค. 2009
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01417535 ชื่อวิชา Mathematical Modeling,1 ม.ค. 2012 - 31 มี.ค. 2012
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01209577 ชื่อวิชา Public Participation in Water Mangement,1 ส.ค. 2014 - 30 ธ.ค. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423417 ชื่อวิชา Animal Cell Growth,5 ม.ค. 2015 - 13 พ.ค. 2016
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01591511 ชื่อวิชา Applied Environmental Sciences,22 ธ.ค. 2014 - 22 ธ.ค. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01591633 ชื่อวิชา Ecotoxicology in Tropical Zone,12 ม.ค. 2015 - 12 ม.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01591633 ชื่อวิชา Ecotoxicology in Tropical Zone,18 พ.ค. 2015 - 18 พ.ค. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งหาดเจ้าสำราญ แหล่งทุน :โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ,1 ม.ค. 2016 - 30 พ.ย. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01423564 ชื่อวิชา Immunology of Parasitic Infections,4 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของเกษม 4 ปีล่าสุด

  Year Public 8
  1999 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เทศบาลเมืองเพชรบุรี การใช้ประโยชน์ :ใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำเทียมในการบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองเพชรบุรี,1 ม.ค. 1999 - 31 ธ.ค. 2013
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียภาคตะวันตก การใช้ประโยชน์ :ประยุกต์การใช้ธูปฤาษีและพุทธรักษาในการบำบัดน้ำเสีนจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี,30 ม.ค. 2010 - 28 ก.พ. 2014
  1992 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เทศบาลเมืองเพชรบุรี การใช้ประโยชน์ :ใช้ระบบบำบัดบ่อผึ่งและพื้นที่ชุ่มน้ำบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองเพชรบุรี,30 มี.ค. 1992 - 28 ก.พ. 2014
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การใช้ประโยชน์ :แปลงพืชบำบัดนำ้เสียในพื้นที่่ชุ่มน้ำเทียม,5 ม.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การใช้ประโยชน์ :สรุปองค์ความรู้เผยแพร่แก่ประชาชน,10 ม.ค. 2015 - 10 ม.ค. 2015
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การใช้ประโยชน์ :สรุปองค์ความรู้เผยแพร่ให้ประชาชน,10 ม.ค. 2015 - 10 ม.ค. 2015
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การใช้ประโยชน์ :สรุปองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน,10 ม.ค. 2015 - 10 ม.ค. 2015
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การใช้ประโยชน์ :สรุปองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่สู่ประชาชน,10 ม.ค. 2015 - 10 ม.ค. 2015