แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของลัดดา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของลัดดา 3 ปีล่าสุด

Year Academic 16
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401554 ชื่อวิชา Stress Physiology of Plant,18 ก.ค. 2007 - 18 ก.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,5 ก.ค. 2007 - 5 ก.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,30 ก.ค. 2007 - 30 ก.ค. 2007
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401554 ชื่อวิชา Stress Physiology of Plant,3 ธ.ค. 2008 - 3 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,10 ก.ค. 2008 - 10 ก.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,7 ม.ค. 2008 - 7 ม.ค. 2008
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,2 ก.ค. 2009 - 2 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,27 ก.ค. 2009 - 27 ก.ค. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401554 ชื่อวิชา Stress Physiology of Plant,18 ก.ค. 2007 - 18 ก.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,5 ก.ค. 2007 - 5 ก.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,30 ก.ค. 2007 - 30 ก.ค. 2007
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401554 ชื่อวิชา Stress Physiology of Plant,3 ธ.ค. 2008 - 3 ธ.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,10 ก.ค. 2008 - 10 ก.ค. 2008
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,7 ม.ค. 2008 - 7 ม.ค. 2008
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,2 ก.ค. 2009 - 2 ก.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,27 ก.ค. 2009 - 27 ก.ค. 2009