Person Image

  Education

  • กส.บ.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2510
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2512

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเบญจมาศ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเบญจมาศ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 21
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 007425 ชื่อวิชา Indigenous Vegetables and Spices,3 พ.ย. 2008 - 31 มึ.ค. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 051524 ชื่อวิชา Renewable Resources Technology,5 พ.ย. 2007 - 24 ธ.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,8 มึ.ค. 2009 - 29 มึ.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตและการแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า,9 เม.ย. 2009 - 9 เม.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,10 พ.ค. 2010 - 31 พ.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01011399 ชื่อวิชา Practice in Pest Management I,11 ต.ค. 2010 - 29 ต.ค. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกร แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่งานทางด้านการเกษตร การศึกษานอกโรงเรียน เจ้าหน้าที่ อบต. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า รุ่นที่ 1,29 ก.ค. 2011 - 29 ก.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกร แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่งานทางด้านการเกษตร การศึกษานอกโรงเรียน เจ้าหน้าที่ อบต. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า รุ่นที่ 2,23 ส.ค. 2011 - 23 ส.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาวิชาการ การผลิตต้นพันธุ์กล้วย จากผลงานวิจัยของสถานีวิจัยปากช่อง แหล่งทุน :สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,14 พ.ค. 2014 - 4 มิ.ย. 2014
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,1 มิ.ย. 2016 - 30 มิ.ย. 2016
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401511 ชื่อวิชา Comparative Plant Anatomy,1 ต.ค. 2009 - 1 พ.ค. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,10 พ.ค. 2010 - 31 พ.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01015299 ชื่อวิชา General Practicum,11 ต.ค. 2010 - 29 ต.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01012399 ชื่อวิชา Practice in Agricultural Chemistry I,12 ต.ค. 2010 - 30 ต.ค. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกร แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่งานทางด้านการเกษตร การศึกษานอกโรงเรียน เจ้าหน้าที่ อบต. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า,23 ส.ค. 2011 - 23 ส.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกร แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่งานทางด้านการเกษตร การศึกษานอกโรงเรียน เจ้าหน้าที่ อบต. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า รุ่นที่ 1,29 ก.ค. 2011 - 29 ก.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาวิชาการ การผลิตต้นพันธุ์กล้วย จากผลงานวิจัยของสถานีวิจัยปากช่อง แหล่งทุน :สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บ.มติชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :มห้สจรรย์พันธุ์กล้วยไทย,9 ก.ค. 2015 - 9 ก.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,1 มิ.ย. 2015 - 30 มิ.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,1 มิ.ย. 2015 - 30 มิ.ย. 2015

  แสดงความคิดเห็น

  (0)