Person Image

  Education

  • D.Agr.(Tropical Agriculture), Kyoto University, ญี่ปุ่น, 2534
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์, ไทย, 2523

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเรวัต

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเรวัต 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 33
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่,15 ต.ค. 2009 - 16 ต.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,1 มิ.ย. 2010 - 1 มิ.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,1 มิ.ย. 2010 - 1 มิ.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,1 มิ.ย. 2010 - 1 มิ.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,25 ส.ค. 2010 - 25 ส.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้แบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ E7-17 เพื่อการผลิตอ้อยและพืชเศรษฐกิจ แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,9 ก.ย. 2009 - 2 ก.ค. 2011
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตยืเพื่อการค้นคว้าและพัมนาพืชศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การลดต้นทุนการผลิตอ้อย,25 ธ.ค. 2008 - 25 ธ.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,3 ธ.ค. 2008 - 3 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003531 ชื่อวิชา Field Crop Production Management,30 ก.ค. 2010 - 30 ก.ค. 2010
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,3 มิ.ย. 2007 - 21 ก.ย. 2007
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 029413 ชื่อวิชา Oil Crops,9 ส.ค. 2007 - 9 ส.ค. 2007
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008571 ชื่อวิชา Advanced Plant Disease Control,5 ส.ค. 2008 - 19 ส.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคนิคการลดต้นทุนการผลิตอ้อย, (การเพิ่มผลผลิตพืชไร่) ,8 ก.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,27 ส.ค. 2010 - 27 ส.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,18 ส.ค. 2010 - 18 ส.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003531 ชื่อวิชา Field Crop Production Management,30 ก.ค. 2010 - 30 ก.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,20 ส.ค. 2010 - 20 ส.ค. 2010
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018512 ชื่อวิชา Advanced Agricultural Logistics Management,1 ก.พ. 2013 - 28 ก.พ. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018512 ชื่อวิชา Advanced Agricultural Logistics Management,1 พ.ย. 2013 - 30 พ.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031469 ชื่อวิชา Laboratory in Plant Pathogens,21 ส.ค. 2013 - 28 ส.ค. 2013
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,3 ธ.ค. 2008 - 3 ก.ย. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031498 ชื่อวิชา Special Problems,1 พ.ย. 2007 - 31 มี.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031498 ชื่อวิชา Special Problems,3 พ.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 003576 ชื่อวิชา Advanced Plant Breeding II,9 ม.ค. 2009 - 9 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,1 มิ.ย. 2010 - 1 มิ.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003531 ชื่อวิชา Field Crop Production Management,7 ก.ค. 2010 - 7 ก.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,13 ส.ค. 2010 - 13 ส.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003531 ชื่อวิชา Field Crop Production Management,30 ก.ค. 2010 - 30 ก.ค. 2010
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,1 พ.ค. 2012 - 31 ส.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,1 ส.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,1 ม.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,1 พ.ค. 2012 - 31 ส.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029433 ชื่อวิชา Field Crops for Energy,1 ก.ย. 2012 - 31 ธ.ค. 2012

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของเรวัต 2 ปีล่าสุด

  Year Public 4
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :พันธุ์อ้อยกำแพงแสน 01-12,30 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2011
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การใช้ประโยชน์ :ขอสนับสนุนพันธุ์อ้อย,18 ก.ค. 2010 - 18 ก.ค. 2010
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การใช้ประโยชน์ :ขอพันธุ์อ้อย,18 ก.ค. 2010 - 18 ก.ค. 2010
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก การใช้ประโยชน์ :นำไปขยายพันธุ์,29 มิ.ย. 2010 - 29 มิ.ย. 2010

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของเรวัต 3 ปีล่าสุด

  Year Commercial 6
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :พันธุ์อ้อยกำแพงแสน 00-148,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนยฺวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล การใช้ประโยชน์ :การจำหน่ายพันธุ์อ้อย,26 ก.พ. 2010 - 26 ก.พ. 2010
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล การใช้ประโยชน์ :การจำหน่ายพันธุ์อ้อย,26 ก.พ. 2010 - 26 ก.พ. 2010
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศุนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล การใช้ประโยชน์ :การจำหน่ายพันธุ์อ้อย,26 ก.พ. 2010 - 26 ก.พ. 2010
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตอ้อย อ้อยพันธุ์ดีเด่นของ มก.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2010
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี สถาบันอินทรีย์จันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นเชื้อพันธุกรรมสำหรับปรับปรุงพันธุ์อ้อย , ใช้เป็นพันธุ์แนะนำของสถานีวิจัยลพบุรี,8 ก.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2009