Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2516
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2518
  • Ph.D. (Plant Beeeding), Cornell University, สหรัฐอเมริกา, 2519

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเจริญศักดิ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเจริญศักดิ์ 2 ปีล่าสุด

  Policy

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของเจริญศักดิ์ 1 ปีล่าสุด

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของเจริญศักดิ์ 1 ปีล่าสุด

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของเจริญศักดิ์ 1 ปีล่าสุด