แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเกษม

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเกษม 1 ปีล่าสุด

Year Academic 3
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบรรยาย ฝืกงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช,12 มี.ค. 2009 - 29 เม.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบรรยาย ฝืกงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช ,24 เม.ย. 2009 - 28 เม.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์เพื่อป้องกันโรคและแมลงในโรงเก็บ แหล่งทุน :สวพ.มก. และ หน่วยงานต้นสังกัด,1 ก.ย. 2009 - 21 ต.ค. 2011