Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2513
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2515
  • Ph.D.(Soil Mineralogy), University of Western Australia , AUSTRALIA, 2521

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอัญชลี

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอัญชลี 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 87
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,8 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009442 ชื่อวิชา Soil Survey,7 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009542 ชื่อวิชา Soil Genesis & Classification,9 พ.ย. 2009 - 19 ก.พ. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009542 ชื่อวิชา Soil Genesis & Classification,9 พ.ย. 2009 - 19 ก.พ. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009542 ชื่อวิชา Soil Genesis & Classification,9 พ.ย. 2009 - 19 ก.พ. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009442 ชื่อวิชา Soil Survey,9 มิ.ย. 2008 - 19 ก.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009442 ชื่อวิชา Soil Survey,9 มิ.ย. 2008 - 19 ก.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009442 ชื่อวิชา Soil Survey,8 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009442 ชื่อวิชา Soil Survey,9 มิ.ย. 2008 - 19 ก.ย. 2008
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,7 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009442 ชื่อวิชา Soil Survey,9 มิ.ย. 2008 - 19 ก.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009442 ชื่อวิชา Soil Survey,9 มิ.ย. 2008 - 19 ก.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009442 ชื่อวิชา Soil Survey,9 มิ.ย. 2008 - 19 ก.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009471 ชื่อวิชา Soil Management,1 พ.ย. 2008 - 31 มึ.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009472 ชื่อวิชา Soil & Water Conservation,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009471 ชื่อวิชา Soil Management,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009596 ชื่อวิชา Selected Topics in Soil Science,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,8 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009442 ชื่อวิชา Soil Survey,9 มิ.ย. 2008 - 19 ก.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009542 ชื่อวิชา Soil Genesis & Classification,9 พ.ย. 2009 - 19 ก.พ. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009442 ชื่อวิชา Soil Survey,9 มิ.ย. 2008 - 19 ก.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009442 ชื่อวิชา Soil Survey,8 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009442 ชื่อวิชา Soil Survey,8 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009472 ชื่อวิชา Soil & Water Conservation,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009472 ชื่อวิชา Soil & Water Conservation,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009442 ชื่อวิชา Soil Survey,9 มิ.ย. 2008 - 19 ก.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009442 ชื่อวิชา Soil Survey,8 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009442 ชื่อวิชา Soil Survey,8 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009442 ชื่อวิชา Soil Survey,9 มิ.ย. 2008 - 19 ก.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,18 ส.ค. 2009 - 15 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009542 ชื่อวิชา Soil Genesis & Classification,9 พ.ย. 2009 - 19 ก.พ. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,11 ส.ค. 2009 - 15 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,7 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,6 มิ.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02028443 ชื่อวิชา Soils of Thailand,11 มิ.ย. 2013 - 21 มิ.ย. 2013
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009542 ชื่อวิชา Soil Genesis & Classification,5 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,3 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009699 ชื่อวิชา Thesis,15 มึ.ค. 2006 - 29 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 009543 ชื่อวิชา Tropical Soils,31 ต.ค. 2008 - 19 ก.พ. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,3 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,4 มิ.ย. 2007 - 24 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009542 ชื่อวิชา Soil Genesis & Classification,9 พ.ย. 2009 - 4 ธ.ค. 2009
  2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009699 ชื่อวิชา Thesis,16 ก.พ. 2005 - 29 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,9 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009699 ชื่อวิชา Thesis,16 ก.ย. 2008 - 29 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009699 ชื่อวิชา Thesis,18 ก.ย. 2007 - 29 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,4 พ.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,3 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009542 ชื่อวิชา Soil Genesis & Classification,3 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,11 ต.ค. 2005 - 25 ก.ย. 2009
  1999 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Properties of clay fraction of Alfisols and Ultisols in Thailand แหล่งทุน :คปก.,1 มิ.ย. 1999 - 1 ก.พ. 2005
  2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009699 ชื่อวิชา Thesis,13 ก.ย. 2005 - 29 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,7 ก.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009699 ชื่อวิชา Thesis,29 ก.ย. 2005 - 29 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2005 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009699 ชื่อวิชา Thesis,12 ต.ค. 2005 - 29 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009542 ชื่อวิชา Soil Genesis & Classification,3 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,3 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 009471 ชื่อวิชา Soil Management,19 ส.ค. 2008 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009472 ชื่อวิชา Soil & Water Conservation,7 ม.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009542 ชื่อวิชา Soil Genesis & Classification,6 พ.ย. 2008 - 19 ก.พ. 2009
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009699 ชื่อวิชา Thesis,14 ก.พ. 2006 - 29 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009542 ชื่อวิชา Soil Genesis & Classification,5 พ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009542 ชื่อวิชา Soil Genesis & Classification,24 ธ.ค. 2008 - 19 ก.พ. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009542 ชื่อวิชา Soil Genesis & Classification,3 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009542 ชื่อวิชา Soil Genesis & Classification,5 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009542 ชื่อวิชา Soil Genesis & Classification,20 พ.ย. 2009 - 4 ธ.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,7 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009542 ชื่อวิชา Soil Genesis & Classification,15 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,9 มิ.ย. 2009 - 31 ก.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009442 ชื่อวิชา Soil Survey,9 มิ.ย. 2008 - 24 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,8 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,7 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,7 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,6 มิ.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,6 มิ.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,6 มิ.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,6 มิ.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,6 มิ.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009471 ชื่อวิชา Soil Management,1 พ.ย. 2011 - 29 ก.พ. 2012
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ปริมาณและการแจกกระจายของคาร์บอนอินทรีย์และไนโตรเจนในอนุภาคขนาดต่าง ๆ ของดินตะกอนน้ำพาในเขตที่ราบลุ่ม แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.ย. 2014 - 30 ก.ย. 2015

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของอัญชลี 4 ปีล่าสุด

  Year Public 12
  2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สอนเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ :บทความทางวิชาการที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้,30 มึ.ค. 2006 - 29 ก.ย. 2009
  2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สอนเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ :บทความทางวิชาการที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้,30 มึ.ค. 2006 - 29 ก.ย. 2009
  2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สอนเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ :บทความทางวิชาการที่ทุกคนสามารถนำ,15 ก.พ. 2006 - 29 ก.ย. 2009
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สอนเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ :บทความทางวิชาการที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้,28 ก.พ. 2008 - 29 ก.ย. 2009
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สอนเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ :บทความทางวิชาการที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ,22 ก.พ. 2008 - 25 ก.ย. 2009
  2005 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สอนเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ :บทความทางวิชาการที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้,27 ต.ค. 2005 - 25 ก.ย. 2009
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สอนเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ :บทความทางวิชาการที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้,20 ธ.ค. 2007 - 25 ก.ย. 2009
  2005 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สอนเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ :บทความทางวิชาการที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้,21 ธ.ค. 2005 - 29 ก.ย. 2009
  2005 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สอนเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ :บทความทางวิชาการที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ,14 ก.ย. 2005 - 29 ก.ย. 2009
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สอนเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ :บทความทางวิชาการที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้,10 ก.ย. 2007 - 25 ก.ย. 2009
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สอนเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ :บทความทางวิชาการที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้,22 มึ.ค. 2007 - 29 ก.ย. 2009
  2006 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สอนเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ :บทความทางวิชาการที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ,14 ก.พ. 2006 - 29 ก.ย. 2009