แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวิจัย

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008474 ชื่อวิชา Natural Products for Plant Protection,2 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009