การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2013

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202018 >>