การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน) ปี 2021

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน)

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172013 >>

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021 >>
Year Commercial 3
2021 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :เป็นความต้องการของชุมชน/พื้นที่ที่รับผิดชอบ ในหัวข้อ 1. เกิดการพัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 2. เกิดการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนผ่านการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 3. เกิดการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือรวมทั้งภูมิปัญญาด้านอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์ในท้องถิ่น และตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ 1) ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุม,4 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2023
2021 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :เป็นความต้องการของชุมชน/พื้นที่ที่รับผิดชอบ ในหัวข้อ 1. เกิดการพัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 2. เกิดการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนผ่านการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 3. เกิดการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือรวมทั้งภูมิปัญญาด้านอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์ในท้องถิ่น และตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ 1) ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุม,4 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2023
2021 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :เป็นความต้องการของชุมชน/พื้นที่ที่รับผิดชอบ ในหัวข้อ 1. เกิดการพัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 2. เกิดการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนผ่านการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 3. เกิดการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือรวมทั้งภูมิปัญญาด้านอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์ในท้องถิ่น และตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ 1) ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุม,4 ม.ค. 2021 - 31 ธ.ค. 2023