การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร ปี 2022

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

34

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201720162013 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162015201420132009 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212016 >>