การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา ปี 2021

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 4
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาเรือไฟฟ้าไร้คนขับเพื่อการสำรวจทำแผนที่ความลึกในแม่น้ำและบริเวณชายฝั่งทะเล แหล่งทุน :บพข.,16 มิ.ย. 2021 - 15 มิ.ย. 2022
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาเรือไฟฟ้าไร้คนขับเพื่อการสำรวจทำแผนที่ความลึกในแม่น้ำและบริเวณชายฝั่งทะเล แหล่งทุน :บพข.,16 มิ.ย. 2021 - 16 มิ.ย. 2022
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาเรือไฟฟ้าไร้คนขับเพื่อการสำรวจทำแผนที่ความลึกในแม่น้ำและบริเวณชายฝั่งทะเล แหล่งทุน :บพข.,16 มิ.ย. 2021 - 15 มิ.ย. 2022
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาเรือไฟฟ้าไร้คนขับเพื่อการสำรวจทำแผนที่ความลึกในแม่น้ำและบริเวณชายฝั่งทะเล แหล่งทุน :บพข.,16 มิ.ย. 2021 - 15 มิ.ย. 2022

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>