การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2017

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

4

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ระบบการปั่นเส้นใยด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตสำหรับผลิตเส้นใยนาโนจากพอลิแลคติกแอซิดเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพท แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก,1 ก.ย. 2017 - 30 มิ.ย. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403465 ชื่อวิชา Polymer Chemistry II,1 มี.ค. 2017 - 30 เม.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403465 ชื่อวิชา Polymer Chemistry II,1 มี.ค. 2017 - 30 เม.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403499 ชื่อวิชา Research Project in Chemistry,1 ก.ย. 2017 - 1 ม.ค. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403465 ชื่อวิชา Polymer Chemistry II,1 มี.ค. 2017 - 30 เม.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420411 ชื่อวิชา Computational Physics,31 ก.ค. 2017 - 13 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403465 ชื่อวิชา Polymer Chemistry II,1 มี.ค. 2017 - 30 เม.ย. 2017

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122008 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>