การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2011

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

4

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Study of the Effect of the Oxygen Partial Pressure on the Nanostructure and Photocatalytic ฯลฯ แหล่งทุน :คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม,18 มิ.ย. 2011 - 17 มิ.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420111 ชื่อวิชา General Physics I,24 ม.ค. 2011 - 11 ก.พ. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Study of the Effect of the Oxygen Partial Pressure on the Nanostructure and Photocatalytic ฯลฯ แหล่งทุน :คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม,18 ก.ค. 2011 - 17 มิ.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420111 ชื่อวิชา General Physics I,24 ม.ค. 2011 - 11 ก.พ. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Study of the Effect of the Oxygen Partial Pressure on the Nanostructure and Photocatalyticฯ แหล่งทุน :คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม,18 มิ.ย. 2011 - 17 มิ.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยนาโนที่ได้จากกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต แหล่งทุน :เงินรายได้คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม,1 ส.ค. 2011 - 31 ก.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยนาโนที่ได้จากกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต แหล่งทุน :เงินรายได้คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม,1 ก.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2012

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122008 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>