การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2019

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>