การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2015

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 10
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510511 ชื่อวิชา Law in Veterinary Medicine & Environ.Protec.,29 ม.ค. 2015 - 7 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510541 ชื่อวิชา Zoonoses,10 มี.ค. 2015 - 10 มี.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ (2558) แหล่งทุน :องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้,1 ก.ย. 2015 - 1 ก.ย. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ (2558) แหล่งทุน :องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์,1 ก.ย. 2015 - 1 ก.ย. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยพัฒนาการตรวจสอบภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อพีอาร์อาร์เอสและพีอีดี โดยตรวจวิธี SN titer แหล่งทุน :ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร,1 พ.ย. 2015 - 1 ต.ค. 2020
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Tracking swine influenza virus in Thailand by genetic engineering and bioinformatics,3 ก.พ. 2015 - 6 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ (2558) แหล่งทุน :องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้,1 ก.ย. 2015 - 1 ก.ย. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยพัฒนาการตรวจสอบภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อพีอาร์อาร์เอสและพีอีดี โดยตรวจวิธี SN Titer แหล่งทุน : บริษัท ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร,1 พ.ย. 2015 - 1 ต.ค. 2020
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ทันโรค ทันเหตุการณ์ กับการเลี้ยงสุกร ปีที่ 14 ทีมวิชาการ "หมอหมู" เกษตรศาสตร์,7 ธ.ค. 2015 - 7 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ (2558) แหล่งทุน :องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้,1 ก.ย. 2015 - 1 ก.ย. 2016

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20142011200920082005 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202018 >>