การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2014

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

1

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 9
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมปศุสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมผู้ประกอบการสัตวแพทย์ชั้นสอง,3 พ.ค. 2014 - 3 พ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาคุณภาพน้ำและเชื้อดื้อยาในระบบการเลี้ยงไก่เนื้อในประเทศไทย แหล่งทุน :กองทุนฮูเวฟาร์มา,1 ก.ย. 2014 - 31 ส.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01502513 ชื่อวิชา Bovine Production Medicine I,6 พ.ย. 2014 - 28 พ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508513 ชื่อวิชา Bacteria-host Interac.& Disease Prevention,15 ก.ย. 2014 - 19 ก.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมหลักสูตร “หลักการเลือกใช้ยาต้านแบคทีเรียสำหรับการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ”,1 ธ.ค. 2014 - 4 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตร “การเฝ้าระวังเชื้อและพันธุกรรมดื้อยาต้านจุลชีพ”,22 ธ.ค. 2014 - 25 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการขยายตัวของสวนยางพาราและการเพิ่มความเสี่ยงของโรคติดต่อที่นำโดยพาหะในภาคตะวันออกของประเทศไท แหล่งทุน :IDRC/FBLI,1 มี.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2017
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510411 ชื่อวิชา Veterinary Public Health,10 ต.ค. 2014 - 10 ต.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ฮูเวฟาร์มา ประเทศไทยจำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ลึกแต่ไม่ลับ กับยาต้านจุลชีพ บีบต้นทุนต่ำ ภาค 3,18 ส.ค. 2014 - 18 ส.ค. 2014

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202018 >>