การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2011

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

1

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 9
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504521 ชื่อวิชา Advanced Veterinary Clinical Pathology,27 ธ.ค. 2011 - 27 ธ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Understaing the bloos results: a must for every clinicians,10 พ.ค. 2011 - 10 พ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01506597 ชื่อวิชา Seminar,4 ส.ค. 2011 - 4 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Upland Project, Chaingmai University ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :How to use Ucinet software.,21 เม.ย. 2011 - 22 เม.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01502681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Large Animals,3 พ.ค. 2011 - 23 ก.พ. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The 1st Symposium of the Thai Society for Animal Reproduction” and “Joint Symposium of the Thai Society for Animal Reproduction and Society for Reproduction and Development”,30 ก.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The 1st Symposium of the Thai Society for Animal Reproduction” and “Joint Symposium of the Thai Society for Animal Reproduction and Society for Reproduction and Development”,30 ก.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01502412 ชื่อวิชา Bovine Medicine & Surgery,9 ม.ค. 2011 - 25 ก.พ. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The 1st Symposium of the Thai Society for Animal Reproduction” and “Joint Symposium of the Thai Society for Animal Reproduction and Society for Reproduction and Development,30 ก.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2011

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202018 >>