การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ปี 2015

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

3

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02212599 ชื่อวิชา Thesis,10 ส.ค. 2015 - 25 ก.ค. 2016

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220092005 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122011 >>

แสดงความคิดเห็น

(0)