การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2020

51

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

41

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

52

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

5

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152007 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2013201220112010 >>