การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ (ภาควิชาสัตวบาล) ปี 2012

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ (ภาควิชาสัตวบาล)

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320122011 >>
Year Academic 8
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02033499 ชื่อวิชา Specific Practicum,4 มิ.ย. 2012 - 31 ต.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สมุนไพร:ภูมิปัญญาไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์,15 มิ.ย. 2012 - 15 มิ.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้กวาวเครือขาวต่อสมรรถภาพการให้ไข่และคุณภาพไข่ แหล่งทุน :ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก สถาบันสุวรรณฯ มก.,2 เม.ย. 2012 - 16 ธ.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยเเละฝึกบรมการเลี้ยงสุกรเเห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปลูกกวาวเครือเพื่อการค้าเเละการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร,24 ก.ค. 2012 - 26 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยเเละฝึกบรมการเลี้ยงสุกรเเห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปลูกกวาวเครือเพื่อการค้าเเละการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร,24 ก.ค. 2012 - 27 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยเเละฝึกบรมการเลี้ยงสุกรเเห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปลูกกวาวเครือเพื่อการค้าเเละการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร,24 ก.ค. 2012 - 26 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยเเละฝึกบรมการเลี้ยงสุกรเเห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปลูกกวาวเครือเพื่อการค้าเเละการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร,24 ก.ค. 2012 - 26 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02033499 ชื่อวิชา Specific Practicum,2 เม.ย. 2012 - 26 ต.ค. 2013

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2014 >>