การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) ปี 2013

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน)

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 8
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037482 ชื่อวิชา Postharvest Technology of Hort. Commodity,15 ก.พ. 2013 - 15 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02042582 ชื่อวิชา Senescence of Horticultural Commodities,5 ก.พ. 2013 - 7 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037482 ชื่อวิชา Postharvest Technology of Hort. Commodity,15 ก.พ. 2013 - 18 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02042582 ชื่อวิชา Senescence of Horticultural Commodities,5 ก.พ. 2013 - 7 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037482 ชื่อวิชา Postharvest Technology of Hort. Commodity,15 ก.พ. 2013 - 15 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02042582 ชื่อวิชา Senescence of Horticultural Commodities,5 ก.พ. 2013 - 7 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031483 ชื่อวิชา Post-Harvest Diseases,20 มิ.ย. 2013 - 4 ก.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037482 ชื่อวิชา Postharvest Technology of Hort. Commodity,30 ส.ค. 2013 - 30 ส.ค. 2013

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20092003 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122007 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112010 >>