การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปี 2018

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301122 ชื่อวิชา Physiological Basis in Sports Science,1 พ.ค. 2018 - 1 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ม.ขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการแกว่งแขนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ”,21 ธ.ค. 2018 - 21 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301591 ชื่อวิชา Research Methods in Sports& Exercise Science,5 ก.พ. 2018 - 5 ก.พ. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301691 ชื่อวิชา Research Techniques in Sports Science,8 ก.พ. 2018 - 8 ก.พ. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301691 ชื่อวิชา Research Techniques in Sports Science,8 ก.พ. 2018 - 8 ก.พ. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02301543 ชื่อวิชา Strength & Body Conditioning in Sport,16 ส.ค. 2018 - 16 ส.ค. 2018

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2014 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>