การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ปี 2019

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

29

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192018 >>
Year Academic 6
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03763491 ชื่อวิชา Research Methods in Hotel & Tourism Business,12 ส.ค. 2019 - 4 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03763491 ชื่อวิชา Research Methods in Hotel & Tourism Business,12 ส.ค. 2019 - 4 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03763341 ชื่อวิชา Management & Operations in Tourism Business,7 ต.ค. 2019 - 4 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03763491 ชื่อวิชา Research Methods in Hotel & Tourism Business,12 ส.ค. 2019 - 4 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03763491 ชื่อวิชา Research Methods in Hotel & Tourism Business,12 ส.ค. 2019 - 4 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03763431 ชื่อวิชา Sustainable Tourism Management,10 มิ.ย. 2019 - 10 ม.ค. 2020