การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2021

111

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

41

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

7

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 8
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01555532 ชื่อวิชา Molecular Phylogenetic & Systematics,27 เม.ย. 2021 - 27 เม.ย. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420373 ชื่อวิชา Material Science I,1 ก.ย. 2021 - 30 ก.ย. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01396312 ชื่อวิชา Business Chinese VI,15 มี.ค. 2021 - 26 มิ.ย. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03763332 ชื่อวิชา Agro Tourism Management,1 ก.ย. 2021 - 18 พ.ย. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02736541 ชื่อวิชา Plant Molecular Biology and Biotechnology,1 ส.ค. 2021 - 30 พ.ย. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01396382 ชื่อวิชา Language and Culture in Chinese Corporate,6 ก.ค. 2021 - 8 ก.ค. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420373 ชื่อวิชา Material Science I,1 ก.ย. 2021 - 30 ก.ย. 2022
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาวัสดุเหลือใช้ในการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,1 ก.ค. 2021 - 30 ก.ย. 2022

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720142007 >>