การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ปี 2011

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน