การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ปี 2020

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01241261 ชื่อวิชา Analytical Process for Landscape Architecture,21 ก.พ. 2020 - 21 ก.พ. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01241363 ชื่อวิชา Landscape Ecology,13 มี.ค. 2020 - 13 มี.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01241444 ชื่อวิชา Vernacular Landscape Architecture,20 มี.ค. 2020 - 20 มี.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01241444 ชื่อวิชา Vernacular Landscape Architecture,21 ก.พ. 2020 - 21 ก.พ. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01241311 ชื่อวิชา Landscape Architectural Design III,13 ก.ค. 2020 - 5 พ.ย. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01241312 ชื่อวิชา Landscape Architectural Design IV,7 ธ.ค. 2020 - 25 มี.ค. 2021

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212010 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด