การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ปี 2012

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 10
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01241444 ชื่อวิชา Vernacular Landscape Architecture,14 ส.ค. 2012 - 14 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01241444 ชื่อวิชา Vernacular Landscape Architecture,14 ส.ค. 2012 - 14 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01241363 ชื่อวิชา Landscape Ecology,1 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01241444 ชื่อวิชา Vernacular Landscape Architecture,21 ส.ค. 2012 - 21 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246597 ชื่อวิชา Seminar,5 ก.ค. 2012 - 5 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01249691 ชื่อวิชา Advan. Research Methods in Built Environment,27 ก.ย. 2012 - 27 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01249681 ชื่อวิชา Built Environment Development,17 ส.ค. 2012 - 17 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553591 ชื่อวิชา Research Methods in Landscape Architecture,18 ก.ย. 2012 - 18 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :PSDT2012 - Planning for Sustainable Development in Thailand,9 ส.ค. 2012 - 9 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01241241 ชื่อวิชา History of Landscape Architecture,19 ม.ค. 2012 - 19 ม.ค. 2012

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212010 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :http://www.surf.su.ac.th/sarun.ppt มหาวิทยาลัยศิลปากร การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่สาธารณะ,27 ม.ค. 2012 - 4 ก.ค. 2018
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ฐานข้อมูลบทความวิชาการวารสารหน้าจั่วประวัติศาสตร์ TCI การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่สาธารณะ,31 ส.ค. 2012 - 4 ก.ค. 2018
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDRI) การใช้ประโยชน์ :ถูกนำไปอ้างอิงในบทความ Phongsathorn, P. (2011). Environment and Migration: The 2011 Floods in Thailand. In F. Gemenne, P. Brucker, and D. Ionesco (editors). The State of Environmental Migration 2011. Paris, Institute for Sustainable Development and International Relations, pp.13-23,1 พ.ย. 2012 - 1 พ.ย. 2012