การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ปี 2010

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 4
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การอ่านอัตตลักษณ์ผ่านภูมิทัศน์วัฒนธรรมในสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างของกระเหรี่ยง แหล่งทุน :สวพ.มก.,29 เม.ย. 2010 - 29 เม.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553523 ชื่อวิชา Ethnic Cultural Landscape,18 ม.ค. 2010 - 18 ม.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สถาปัตยกรรมน้ำกร่อยแม่กลองฝั่งขวา,21 มิ.ย. 2010 - 21 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553523 ชื่อวิชา Ethnic Cultural Landscape,4 ม.ค. 2010 - 11 ม.ค. 2010

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 4
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร การใช้ประโยชน์ :การประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่9,25 มี.ค. 2010 - 27 มี.ค. 2010
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การใช้ประโยชน์ :บรรยายในวิชา วัฒนธรรมท้องถิ่นในประเทศไทย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ,21 มิ.ย. 2010 - 21 มิ.ย. 2010
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คลังความรู้ดิจิตอลมก. การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่สาธารณะ,31 ธ.ค. 2010 - 4 ก.ค. 2018
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ฐานข้อมูลบทความวิชาการวารสารหน้าจั่ว TCI การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่สาธารณะ,31 ส.ค. 2010 - 4 ก.ค. 2018