การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ปี 2009

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

1

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 15
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553523 ชื่อวิชา Ethnic Cultural Landscape,2 พ.ย. 2009 - 22 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553523 ชื่อวิชา Ethnic Cultural Landscape,2 พ.ย. 2009 - 22 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553523 ชื่อวิชา Ethnic Cultural Landscape,2 พ.ย. 2009 - 22 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553523 ชื่อวิชา Ethnic Cultural Landscape,2 พ.ย. 2009 - 3 พ.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553523 ชื่อวิชา Ethnic Cultural Landscape,2 พ.ย. 2009 - 22 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553523 ชื่อวิชา Ethnic Cultural Landscape,2 พ.ย. 2009 - 22 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553523 ชื่อวิชา Ethnic Cultural Landscape,1 พ.ย. 2009 - 1 พ.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :iNTA-SEGAThe International Network for Tropical Architecture (iNTA) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :iNTA-SEGA 2009:Bridging Innovation, Technology and Tradition iNTA-SEGA 2009:Bridging Innovation, Technology and Tradition Holistic approaches to (rapid) sustainable architecture and environment,2 ธ.ค. 2009 - 2 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553523 ชื่อวิชา Ethnic Cultural Landscape,2 พ.ย. 2009 - 22 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553523 ชื่อวิชา Ethnic Cultural Landscape,1 พ.ย. 2009 - 1 พ.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงข่ายและการออกแบบทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม:กรณีศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553523 ชื่อวิชา Ethnic Cultural Landscape,30 พ.ย. 2009 - 30 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02047591 ชื่อวิชา Research Methods in Agri. Research & Develop.,10 มิ.ย. 2009 - 13 มี.ค. 2013
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553523 ชื่อวิชา Ethnic Cultural Landscape,1 พ.ย. 2009 - 1 พ.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01553523 ชื่อวิชา Ethnic Cultural Landscape,23 พ.ย. 2009 - 23 พ.ย. 2009

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212010 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 8
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การเคหะแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :เสวนาทางวิชาการเรื่องประสบการณ์ของสถาบันการศึกษาในการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนในที่อยู่อาศัยดั้งเดิม,4 ก.พ. 2009 - 4 ก.พ. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Faculty of Business Administration Kasetsart University การใช้ประโยชน์ :1st Bangkok International Forum on Indigenous Management Practices ,2 ก.พ. 2009 - 6 ก.พ. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คลังความรู้ดิจิตอลมก. การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่สาธารณะ,31 มี.ค. 2009 - 4 ก.ค. 2018
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน : ISACS 2009 Faculty of Architecture, Chiang Mai University การใช้ประโยชน์ :ISACS 2009 Theme and Rationale Integrating Diversity: Reflection, Reinterpretation and Reposition The diversity of Suvarnabhumi,3 ธ.ค. 2009 - 4 ธ.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :The International Network for Tropical Architecture (iNTA) การใช้ประโยชน์ :iNTA-SEGA 2009:Bridging Innovation, Technology and Tradition Holistic approaches to (rapid) sustainable architecture and environment,2 ธ.ค. 2009 - 2 ธ.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :academia.edu การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่สาธารณะ,31 ธ.ค. 2009 - 4 ก.ค. 2018
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน : ISACS 2009 Faculty of Architecture, Chiang Mai University การใช้ประโยชน์ :Integrating Diversity: Reflection, Reinterpretation and Reposition The diversity of Suvarnabhumi,2 ธ.ค. 2009 - 4 ธ.ค. 2009
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน : Fringer | คนชายขอบ Bilingual ruminations from the fringe | ความคิดสองภาษาจากชายขอบ การใช้ประโยชน์ :2) บทความ รายงาน หนังสือที่ไม่ใช่วรรณกรรม ฯลฯ 2.4) สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ สวนสาธารณะ ในเขตกรุงรัตนโกสินทร์กับชุมชนป้อมมหากาฬ [PDF, 4 หน้า] - โดย ศรันย์ สมันตรัฐ,1 ก.ย. 2009 - 1 ก.ย. 2010