การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ปี 2012

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 26
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบสีทองเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 30,12 มิ.ย. 2012 - 15 มิ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่อง HPLC เพื่อวิเคราะห์สารสมุนไพร รุ่นที่ 2,3 ,20 ส.ค. 2012 - 24 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Making Ochratoxin A – specific monoclonal antibody for development of the detection kit แหล่งทุน :Center for Advanced Studies for Agriculture and Food, Kasetsart University Institute for Advanced Studies, Kasetsart University (CASAF, NRU-KU),1 มิ.ย. 2012 - 31 พ.ค. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 30,12 มิ.ย. 2012 - 15 มิ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034498 ชื่อวิชา Special Problems,1 พ.ค. 2012 - 31 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principles of Biofuel Engineering,24 ม.ค. 2012 - 24 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :มลพิษสารอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม,28 ก.พ. 2012 - 28 ก.พ. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไม่ได้ขอโครงการต่อยอด แหล่งทุน :ไม่ได้ขอโครงการต่อยอด,1 มึ.ค. 2012 - 1 มึ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 30,12 มิ.ย. 2012 - 15 มิ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มศักยภาพของชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราซีราลีโนนและอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซินฯ แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน),24 ก.พ. 2012 - 24 เม.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002524 ชื่อวิชา Toxic Substances in Feed,19 ธ.ค. 2012 - 19 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02034498 ชื่อวิชา Special Problems,2 ก.ค. 2012 - 29 พ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การทดสอบถิ่นกำเนิดทำมังในระบวนเกษตรจังหวัดตราด แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416524 ชื่อวิชา Genetic Manipulation of Plant Cells,6 ม.ค. 2012 - 20 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Protoplast, culture and fusion บรรยายและปฏิบัติการ วิชา Plant Tissue Culture (รหัสวิชา SCBI418),25 ก.ย. 2012 - 26 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง (การแยก การเลี้ยง และการรวมโปรโตพลาสต์) รุ่นที่ 16 ,14 ส.ค. 2012 - 17 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principles of Biofuel Engineering,24 ม.ค. 2012 - 24 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :มลพิษอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม,28 ก.พ. 2012 - 28 มึ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไม่ได้ขอโครงการต่อยอด แหล่งทุน :ไม่ได้ขอโครงการต่อยอด,1 มึ.ค. 2012 - 1 มึ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01441691 ชื่อวิชา Research Methodology in Botany,15 ส.ค. 2012 - 15 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principles of Biofuel Engineering,19 ม.ค. 2012 - 26 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อะฟลาทอกซิน,24 พ.ย. 2012 - 24 พ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การต่อยออดนวัตกรรมและยกระดับศักยภาพผู้ผลิตอาหารในอุตสาหกรรมขนาดกลางและวิสาหกิจชุมชนเพื่อการกินดีอยู่ดีของชาติ,6 มิ.ย. 2012 - 7 มิ.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สภาพของบรรยากาศต่อการเจริญของเชื้อที่สร้างอะฟลาทอกซิน แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปีงบประมาณ 2555 ,1 ต.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principles of Biofuel Engineering,19 ม.ค. 2012 - 26 ก.ย. 2013

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>